Referat GF 22. marts 2006

Havebyen Brønshøjholm

Hf. Brønshøjholm 44A | 2700 Brønshøj | CVR 22409417

105 andelshaver tæt ved Utterslev Mose

i Andelsforeningen Havebyen Brønshøjholm.


Til stede: Fra starten var 78 personer til stede

og 53 haver repræsenteret. I løbet af aftenen

blev det til 80 personer og 60 haver, der var

repræsenteret på generalforsamlingen.


 

1. Dirigent: DL, have 35.


Referent: AJ, sekretær i bestyrelsen.


2. Bestyrelsens beretning


AN, Formand for bestyrelsen, sammenfattede den udsendte skriftlige beretning i hovedpunkter, herunder hovedelementerne i det kommende års arbejde.


FL, have 65,  havde spørgsmål og kommentarer vedrørende planerne om nedrivning af gasskuret, trækvognens placering, brug af vaskemaskinen i vinterperioden og ønskede urinalet tilbage. DB, have 9, der har haft lejet loftet i Røde Hus gennem 17 år, var utilfreds med opsigelsesfristen på 2,5 mdr. PS, have 4, var vildt imponeret over bestyrelsens arbejde som udtrykt gennem beretningen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.


3. Havebyens udvalg:


Festudvalget: HSJ, have 48 fortalte, at festen havde været en succes, at der foreligger et regnskab, hvoraf det fremgår at der er ca. 1500 kr. i overskud som evt. kunne anvendes til indkøb af  et stort telt. Derefter opfordrede HSJ forsamlingen til at tilmelde sig det kommende  års festudvalg.


Festudvalget består af: HSJ, Have 48 – LR, have 1 – TP, have 40 –  BC, have 46 -  LH, have 67 – men er selvfølgelig åbent for alle, der har lyst.


Ekstra assistance til oprydning efter festen lovede: AB, have 41 og IC, have 22.


Havebyens øvrige udvalg ønskede ikke ordet under punktet.


4. Regnskab


IE, næstformand i bestyrelsen, gennemgik det udsendte regnskab. HSJ, have 48 havde derefter en forespørgsel vedrørende vandafgiften, der betales halvårligt, og BI, have 8 ønskede det stigende elforbrug forklaret. Stigningen er baseret på bl.a. en efterregning. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.


Budget 2006: IE gennemgik specifikationen af budgettet (se særskilt bilag, der ikke var udsendt på forhånd). Det fremgik af budget 2006 at det er nødvendigt at haveafgiften hæves med 1,50 kr. pr. m2 for at få budgettet til at balancere. Desuden blev økonomien vedrørende havebyens  ansatte gennemgået. Budgettet og forslaget om hævelse af haveafgiften blev enstemmigt vedtaget.


5. Indkomne forslag fra medlemmerne:


A.  Opsætning af porte

Portudvalgets redegørelse var udsendt. CL, have 48, redegjorde for problemstillingen. Udvalget har brug for generalforsamlingens  principielle  tilslutning til forslaget om opsætning af aflåselige porte for at  gå videre med ansøgningsarbejdet, da det kræver ophævning af tinglysningen på hovedstien.


Efter en række spørgsmål og kommentarer blev der afholdt skriftligt afstemning om opsætning af Porte.


Ved afstemningen blev afgivet 60 stemmer.  Ja til porte: 43 haver. Nej til porte: 16 haver. 1 ugyldig stemme.


B. Ved salg af have afstås 2% af salgssummen til H/F Brønshøj holm. Beløbet udredes af sælger og anvendes til vedligehold og forbedringer.

Forslaget med begrundelse fremsat af PS, have 4, var ikke udsendt på forhånd.(se særskilt bilag). Dirigenten fastslog at forslaget kunne behandles direkte og ikke behøvede forudgående vedtægtsændring. Forslaget skabte lang, livlig debat og resulterede i et ændringsforslag: IE, have 103 – stillede som ændringsforslag til PS’s forslag at Indskuddet hæves til 10.000 kr. ved køb og indtræden i haveforeningen. (det er nu på 8.000 kr.) Den efterfølgende skriftlige afstemning var en stillingtagen til ændringsforslaget.


Ved afstemningen blev afgivet 54 stemmer, da nogle haver var gået i mellemtiden.


Ja til ændringsforslaget stemte: 27 haver. Nej til ændringsforslaget stemte: 20 haver. Undlod at stemme: 7 haver. Ændringsforslaget er vedtaget.


Eftersom ændringsforslaget blev vedtaget bortfaldt det oprindelige forslag.


6. Dræn- og kloakeringsprojektet


Formanden henviste til beretningen og fremlagde derefter skitse til tidsplan med mange forbehold i kraft af mange afklarede faktorer stadigvæk. Anlægsarbejdet kan muligvis påbegyndes til efteråret. AN havde desuden kommentarer til finansieringen, samt at det er bestyrelses holdning, at den 5 års frist for tilkobling til projektet skal droppes. En tilkobling skal kunne vente til et evt. salg. Desuden skal der afholdes spørgemøder for haveforeningens medlemmer evt. med repræsentanter fra bank og Hedeselskabet så alle kan tage stilling til projektet på et kvalificeret grundlag og ingen behøver føle sig løbet over ende.


CC, have 36, medlem af bestyrelsen og kloakudvalget havde besøgt Slangerup Kommune, hvor et tilsvarende anlæg havde været i drift i 8 år. Det havde fungeret upåklageligt og var en opløftende oplevelse. AN fremlagde på forespørgsel om finansiering de gamle overslag om at der er to typer udgifter for haveejerne.


Der er fællesudgiften ved etableringen på 25.-26.000 kr. pr. have, der betales som et éngangsbeløb eller via havelejen over en årrække.


Derefter er der tilkoblingen fra stien ind til det enkelte havehus. Her kan prisen svinge afhængig af afstand. Omkring 20.000 kr. som gennemsnitspris.


Det er i forbindelse med denne tilkobling, at 5 års fristen skal væk, så ingen nødvendigvis behøver koble sig på ufrivilligt. Tilkoblingen kan ske i forbindelse med salg for gamle haveejeres vedkommende.


På spørgsmål fra SS, have 30, om konsekvenserne vedrørende service i toiletbygningen efter kloakeringen, mente AN ikke det vil afstedkomme ændringer indenfor nærmeste årrække, men det er ikke et aspekt, der er drøftet i bestyrelsen.


7. Fastsættelse af bestyrelsens diæter


Formanden kunne efter oplysninger fra kassereren oplyse at disse ikke er steget i 14 år. Eftersom budget 2006 er vedtaget kan diæterne ikke hæves i år,  men MS, have 101 og  PS, have 4, foreslog at bestyrelsen til næste år indarbejder en stigning af diæterne i budgettet.


8. Valg til bestyrelsen


Kasserer LH trak sig efter et langt og solidt arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsens formand og næstformand takkede på alle vegne for det store arbejde. IE,  blev foreslået og enstemmigt valgt som ny kasserer.


Bestyrelsesmedlem CC, have 36 genopstillede og blev enstemmigt valgt


Eftersom IE er valgt til kasserer skal vælges nyt medlem til bestyrelsen.


ME, have 20, blev foreslået og enstemmigt valgt som nyt medlem af bestyrelsen.


Suppleant SBL, have 89 genopstillede som suppleant og blev enstemmigt valgt.


9. Valg af revisor og revisorsuppleant


Nuværende revisor PS, have 4, genopstillede og blev valgt


Nuværende revisorsuppleant AH, have 82, genopstillede og blev valgt.


10. Eventuelt


IE takkede endnu engang LH for hendes store arbejde som kasserer.


Referent: AJ


Navne er forkortet til initialer


Referatet er godkendt af bestyrelse og dirigent, maj 2006.

Referat af ordinær generalforsamling d. 22.marts 2006


Kort nyt:


Generalforsamling

afholdes

 27/4 2020


AFLYST PÅ GRUND

AF CORONA